Select language:
Bългарски English Romanian
 BG  EN   RO
Събота | 28 Март 2020 г.

Бизнес коопериране (запитване)

Този списък с въпроси трябва да помогне на фирмите желаещи да започнат международно коопериране да прецизират точно какво очакват от партньора. Най-важния инструмент да се идентифицира подходящ партньор е профила за коопериране. Преди да започне да попълва профила на партньора, обаче търсещата фирмата трябва да е наясно какво иска да постигне чрез това коопериране и с какво трябва чуждестранния партньор да допринесе и каква трябва да бъде неговата роля.

За тази цел фирмата трябва да обмисли добре следните въпроси:

 • Кои дългосрочни планове на фирмата трябва да се осъществят чрез международното коопериране?
 • Кои са целите на фирмата в областта на интернационализацията?
 • Какво се очаква от партньора за реализиране на тези международни цели и дългосрочни планове?
 • Чрез коя форма на международно партньорство могат да бъдат постигнати тези цели?
 • Кои са силните и слабите страни на фирмата по отношение на международните и цели (SWOT анализ)?
 • До каква степен и в кои области партньорът трябва да е в състояние да компенсира своите собствени слабости?
 • Кои специфични свои способности, опит или друго, партньорът трябва да е в състояние да предложи?
 • До каква степен собствените силни страни могат да привлекат чужд партньор за започване на коопериране?
 • Кои са основните изисквания към чуждестранния партньор по отношение на големина, индустриален сектор, правна форма, организационна структура, култура и др. ?
 • Какво означава коопериране за вашата фирма? Подготвени ли са фирмата и управлението за подобно коопериране?
 • Какво очаквате от партньора за да се осъществи успешно коопериране? Какво компанията ще предприеме от своя страна, за да бъде добър партньор?


Когато даден въпрос е извън компетенциите и правомощията на организацията, запитващият получава отговор къде би могъл да го отправи.


ЗАПИТВАНЕ

От /титла, обръщение, име и фамилия/:
Адрес:
Телефони за връзка:
Факс:
Email:
Web-site на фирмата:
Чужди езици за кореспонденция:
Сектор/Бранш/Код на икономическа дейност:
Година на създаване:
Численост на персонала:
Годишен оборот за предходната година в Евро:
Основен предмет на дейност:
Обект на запитването:
ИНФОРМАЦИЯ СЪТРУДНИЧЕСТВО ТЪРСЕНЕ ПРЕДЛАГАНЕ
Кратко изложение на запитването:
Предпочитан икономически сектор:
Предпочитана форма на бизнес коопериране:
Друга кратка иформация, която смятате, че е важна за отбелязване:

www.cbcromaniabulgaria.eu
Investing in your future
Romania- Bulgaria Cross Border Cooperation Programme 2007 - 2013
is co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
The Content of this material does not necessarily represent
the official position of the European Union
Created by: DREAMmedia Creative Studio