Select language:
Bългарски English Romanian
 BG  EN   RO
Петък | 28 Февруари 2020 г.

Търговско-промишлена палата Враца

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА - ВРАЦА е учредена през 1991 година като неправителствена, обществена универсална организация с нестопанска цел на деловите среди в региона на град Враца. Тя е независима регионална структура на Българската търговско-промишлена палата /БТПП/.

Основните цели на ТПП Враца са:

 • ДА подпомага, насърчава, представя и защитава икономическите интереси на своите членове
 • ДА стимулира експорта
 • ДА насърчава навлизането на българските фирми на Европейските пазари
 • ДА съдейства за привличането на чужди инвестиции в полза на българските малки и средни предприятия
 • ДА запознава местните власти (общинска и областна) с мненията и становищата на своите членове
 • ДА насърчава и подпомага започването на нов бизнес

Към момента Търговско-промишлена палата – Враца е регистрирана по ЗЮЛНС в обществена полза и се базира на принципите на автономност, доброволно участие и самофинансиране. Палатата работи в тясно сътрудничество с представители на местните власти и други неправителствени организации, както и с неправителствени организации и търговски палати в чужбина. Структурата на ТПП, с изградени регионални офиси в градовете Лом, Берковица и Ботевград, обединява над 600 стопански субекта на територията на Врачанския регион, независимо от формата на собственост.

В двайсетгодишната си дейност ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ВРАЦА е натрупала солиден опит като неправителствена организация. Познаването на регионално ниво на бизнес средите, както и бизнес климата на национално ниво са необходимо условие за съществуването и функционирането й. Неразделна част от работата на ТПП Враца са предоставяне на консултации и информация на фирми и граждани, организиране на различни по вид и форма обучения, работа по проекти, сътрудничество с правителствени, неправителствени, областни и общински структури и организации.

Приоритети в работата на Палатата са:

 • Насърчаване и защита на производството в България: съдействие на българските производители за реализацията им с отстояване на правата им по вносните квоти, мита, регистрационен режим на вноса; подпомагане на малките и средни предприятия от всички сектори на икономиката
 • Косвено участие в сферата на законодателството: отстояване на конкретни предложения по различни нормативни актове, засягащи бизнеса
 • Социално партньорство: активността на ТПП Враца се налага от поетите задачи в интерес и защита на неините членове. Чрез делегирано представителство в различни комисии тя участва в процесите по създаването на трудовия пазар в страната и ефективното му функциониране.
 • Международните контакти: насочени са към сродни организации в страните от Европейския съюз и ЕАСТ.

Търговско-промишлена палата - Враца се старае, чрез своите услуги - професионално обучение и провеждане на семинари, участие в международни програми, маркетингови консултации, помощ при изготвяне на бизнес-планове, информация за възможности за микро-кредитиране на бизнеса, консултации по хармонизиране на стандартите, база данни с информация за фирми от региона, финансови анализи, информиране за проекти по програми на Европейския съюз - да подобри микроклимата в региона и винаги да бъде в помощ на всички фирми, респективно работодатели.

Едновременно с това ТПП Враца активно подпомага безработните с квалификационни и преквалификационни курсове, насоки, съвети и консултации относно пазара на труда. Солидна подкрепа се оказва на стартиращия бизнес и непрекъснато се работи в насока за неговото развитие.

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ВРАЦА ПРЕДЛАГА НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Регистрация на Български фирми и чуждестранни представителства в Търговския регистър на БТПП. Предоставя справки за Български и чуждестранни фирми по отделни обстоятелства. Дава информация за фирми по браншови показател.

БЮРО “СЕРТИФИКАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ”
Извършва заверка на износни документи, бизнес покани за чужденци, подписи поставени върху различни документи, фактури, АТА карнети. Палатата издава сертификати на чужди езици за обстоятелствата за фирма, регистрирана в БТПП.

ГЛОБАЛНИ СТАНДАРТИ GS1
GS1 е водеща международна организация, която разработва и внедрява глобални стандарти и решения с цел повишаване на ефективността по веригите за търсене и предлагане в различните отрасли по света. Официален представител на България в GS1 e Българската търговско-промишлена Палата.

БЮРО ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
При нас можете да направите превод на всякакви видове документи, техническа документация, медицинска, правна, икономическа и други специфични видове литература на и от различни езици. Извършваме необходимата заверка в съответното министерство, както и заверка в Консулски отдел на Външно министерство.

БИБЛИОТЕКА
Търговско-промишлена палата – Враца разполага с богат набор от бизнес каталози на Български и чуждестранни фирми, телефонни указатели, материали за панаири и изложби, Митнически тарифи на България и на страните от Европейския Съюз, Държавен вестник на България, Държавен вестник на Европейската общност (на английски език), богата литература относно въпроси, засягащи Европейския съюз

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМАТА НА БТПП (НЦПО) - КЛОН ВРАЦА
НЦПО - клон Враца:

Проучва потребностите на работодателите и предлага обучение в над 40 модерни професии
Осигурява компетентно професионално обучение в партньорство с браншови организации и експерти от практиката в 21 града в цялата страна
Заедно с чуждестранни партньори издава международно признати сертификати.

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

 • участва в разработване на програми за оценка на риска и изготвяне на мероприятия за намаляването му;
 • оказва методическа и организационна помощ на работодателя при организирането на периодични профилактични прегледи;
 • извършва наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние на работниците, поддържа здравни досиета;
 • разработва мерки за прилагането на нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд, санитарно-хигиенните норми, правила и изисквания;
 • разработва и изпълнява програми за обучение на ръководния персонал, на работниците и служителите и на техните представители.

Към ТПП Враца функционират два европейски информационни центъра:

 

 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Интегриране на бизнеса в европейския пазар:

 • Организиране на събития (обучения, семинари, кръгли маси) в помощ на бизнеса в региона
 • Организиране на двустранни бизнес срещи в рамките на големи национални и международни изложения
 • Измерване влиянието на съществуващите политики и въвеждането на нови, свързани с МСП, чрез проучвания мнението на бизнеса и анализиране на получената информация;
 • Оказване на помощ на МСП в трансгранични дейности и международно сътрудничество;
 • Подпомагане на МСП при намирането на партньори от частния и публичния сектор на национално и международно ниво;

Технологичен трансфер и иновации:

 • Съдействие за технологичен трансфер и технологично развитие – технологична оценка на производството и технологично проучване с цел улесняване на иновационните процеси;
 • Съдействие при пазарната реализация на научни разработки – трансфер на нови продукти и процеси към европейски партньори, търсене на технологични и бизнес партньори, създаване на високотехнологични смесени предприятия;
 • Предоставяне на информация за иновационните политики, законодателството и програмите за подпомагане на МСП;
 • Организиране на кооперационни борси за технологичен трансфер и ноу-хау между иновативни предприятия;
 • Предоставяне на информация за технологични оферти и заявки в тематичната област на дейност на предприятието под формата на абонамент;

Програми и проекти:

 • Популяризиране на инициативите, политиките и програмите на ЕС и на процедурите за кандидатстване за финансова подкрепа;
 • Консултиране на МСП в подготовката на предложения за кандидатстване по Структурните фондове на ЕС, Седмата рамкова програма на ЕС, Националния иновационен фонд и други.

 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО

Информационен център Европа Директно Враца е:

 • част от 500-те информационни центрове на мрежата Европа Директно;
 • централна информационна служба на ЕС, която предоставя информация за ЕС като цяло и за конкретни политики на ЕС, както и данни за контакт на организации, с които хората могат да поискат да се свържат;
 • поддържа безплатен номер за информация 00 800 6 7 8 9 10 11 , достъпен от всяка точка в ЕС на всички официални езици на ЕС;
 • предоставя практически съвети по въпроси, вариращи от начините за подаване на жалба за опасни продукти до начините за признаване на квалификации;

Информационен център Европа Директно Враца:

 • отговаря на въпроси относно ЕС и предоставя информация за неговите институции и политики, включително възможности за финансиране;
 • насърчава местен и регионален дебат по въпроси, свързани с ЕС;
 • изготвя и разпространяват печатни и електронни информационни материали;
 • предлага на обществеността възможност да изпрати обратна информация до институциите на ЕС.

www.cbcromaniabulgaria.eu
Investing in your future
Romania- Bulgaria Cross Border Cooperation Programme 2007 - 2013
is co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
The Content of this material does not necessarily represent
the official position of the European Union
Created by: DREAMmedia Creative Studio