Select language:
Bългарски English Romanian
 BG  EN   RO
Петък | 28 Февруари 2020 г.

Федерация на работодателите в Олтения

ФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ РЕГИОН ОЛТЕНИЯ, РУМЪНИЯ

Основната задача на F-PRO е да представлява, поддържа и защитава интересите на своите членове по отношение на връзките с местни и регионални обществени органи, както и с други организации от страната и чужбина; цели подобряване на процеса на бизнес интересите на предприемачите от регион Олтения.

Основни дейности:

 • Иницииране и предлагане на законопроекти и други нормативни актове на компетентните органи за улесняване и насърчаване на създаването и развитието на икономическите агенти, както и на работодатели и професионални асоциации / фондации;
 • Представяне, подкрепа и насърчаване на икономическите интереси на икономическите агенти;
 • Съвместна работа с националните федерации на работодателите, с профсъюзи, търговски палати и други организации на местните, регионални или национални бизнес общности, с цел да се приемат решения, които са от интерес за нейните членове;
 • Насърчаване на създаването на икономически и международни връзки на сътрудничество, в интерес на икономическите агенти;
 • Encouraging the cooperation between economic agents which are members of the employers and professional federation of F-PRO in order to provide them a high level of profit;
 • Насърчаване на сътрудничеството между икономическите агенти, които са членове на работодатели и професионални федерация на F-PRO, с цел да им предоставят високо ниво на печалба;
 • Осигуряване подкрепа на своите членове за развитието на бизнеса;
 • Организиране на / участие в научно-технически мероприятия, семинари, конференции, изложби, панаири и други подобни дейности на местно, регионално, национално или международно равнище, събития, които са от интерес за членовете на F-PRO;
 • Издаване на публикации в интерес на икономическите агенти, членове на F-PRO;
 • Повишаване на информираността за общественото мнение по отношение на въпросите на бизнеса, разработване и финансиране, проучвания, анализи, проучвания и информиране на обществеността;
 • Действия за спазване на законността, професионалната етика, както и норми за лоялна конкуренция в стопанската дейност;
 • Борба с всички законни средства срещу монопола и нелоялната конкуренция;
 • Активно участие на местно, регионално и национално равнище в социалния диалог и популяризиране на опитa, знанията и информацията, събирани с цел да се улесни разработването на решения и нормативни актове, които са от интерес за бизнеса;
 • Работа с публичните административни власти и други органи за регулиране на данъци, тарифи и цени на продукти и други подобни дейности по отношение на икономическите агенти;
 • Създаване на условия, с помощта на специализирани организации, за достъп на членовете до различни програми за финансова помощ или от друг характер на местно и регионално равнище;
 • Иницииране, разработването и осъществяването на проекти с финансиране от различни донори;
 • Организиране на професионално обучение;
 • Осъществяване на научно-развойни дейности;
 • Предоставяне, в съответствие с финансовите наличности или чрез привличане на спонсори, стипендии за младежи

Членове

 • Местен съвет за малки и средни предприятия Крайова (CLIMM Craiova) (200 активни членове)
 • Съюз на работодателите от малките и средни предприятия Слатина (PIMM) Slatina
 • Местен съюз на работодателите от малки и средни предприятия (PLIMM), Дробета-Турну Северин

ПРОЕКТИ
Проекти с външно финансиране
Целтa, която F-PRO преследва през 6-те години откакто съществува е развитието на бизнес средата и улесняване на включването на малките и средни предприятия от Югозападния регион Олтения в условията на пазарна икономика и единния европейски пазар. Обсегът на проектите, разработени от F-PRO, укрепи доверието към нас, като представител на интересите на малките и средни предприятия в Югозападния регион Олтения и на трансгранично ниво (Румъния-България), както и обученият екип от специалисти по управление на проекти и предоставянето на подходящи услуги за малките и средни предприятия е:

І. Име на проекта: Развитие на румънско-българските трансгранични райони с обща стратегия за насърчаване на големи проекти с финансиране от ЕС и публично-частните партньорства (ПЧП)
Целта на проекта е идентифициране и приоритизиране на големи инфраструктурни проекти, с подкрепата на местни организации, съответно областни и градски съвети, в румънско-българския трансграничен район, включващ областите Долж, Олт, Телеорман, от една страна и Видин, Монтана, Плевен от друга, с помощта на програма ФАР-ТГС и ПЧП и чрез създаване на трансгранично партньорство и обща стратегия.
Място на изпълнение: Долж, Олт, Телеорман (Румъния) и Видин, Монтана, Плевен (България).

II. Център за оценка и стимулиране на професионалния и предприемачески потенциал на младежите
Цел на проекта: Подпомагане, оценка и подобряване на достъпа на млади специалисти до пазара на труда в зависимост от техните способности, квалификацията и потенциала, като системен инструмент за стимулиране на работната сила.
Място на изпълнение: Олтения, Долж, Крайова.

III. Услуги в областта на туризма - средство за намаляване на безработицата в окръг Долж
Цел на проекта: повишаване на капацитета на заетост на работната сила и борба със социалното изключване чрез квалификация и преквалификация на безработни лица в окръг Долж по европейските стандарти за работни места, специфични за туризма и активни мерки на посредничество на пазара на труда.
Място на изпълнение: Долж, Олтения, Крайова

IV. Оценка на рисковете в хранителната промишленост и в сектора на селското стопанство в България и Румъния от гледна точка на прилагането на стандартите на ЕС.
Целта на проекта се състои в подобряването на малките и средни предприятия и (особено тези от хранително-вкусовата промишленост и сектора на селското стопанство) и възможностите на служителите за предвиждане на промените в бизнес средата и прилагане на нови стандарти за защита и качество, както и въздействието на предстоящата европейската интеграция.
Място на изпълнение: Румъния; България – Плевен

V. Развитието на човешките ресурси в областта на туризма - средство за подкрепа на икономическия потенциал на Олтения и борбата със социалното изключване.
Целта на проекта е насърчаване на на производителността, качеството на работните места, конкурентоспособността и адаптивността на човешките ресурси в областта на туризма с цел ограничаване дефицита на компетентност в туристическия сектор.
Място на изпълнение: областите от регион Олтения, ЮЗ Олтения, населени места и основни градове в Олтения

VI. Насърчаване и прилагане на европейското законодателство в областта на околната среда и подкрепа на развитието на икономическите агенти и защита на интересите на бизнеса в Югозападен регион Олтения.
Целта на проекта се състои в увеличаване на участието на неправителствения сектор за насърчаване и прилагане на европейското законодателство в областта на опазването на околната среда с цел подпомагане развитието на икономическите агенти в Югозападен регион Олтения и защита на интересите на бизнес общността в контекста на обединена Европа.
Място на изпълнение:: Югозападен регион Олтения, Областите Долж, Олт, Валчеа, Мехединчи, градовете: Крайова, Корабия, Влачеа и Дробета-Турну Северин

VII. „Заедно за чиста околна среда”- съвместна кампания за насърчаване и повишаване на информираността относно опазване на околната среда и устойчивото развитие в трансграничния регион Олтения (Румъния) / Северозападен регион (България)
Целта на проекта е да допринесе за повишаване степента на информираност по отношение на популяризирането и опазването на околната среда и устойчивото развитие в трансграничния регион.
Място на изпълнение: Югозападна Румъния/Севрозападна България.

VIII. Проект на Областен съвет Долж: Европа - нов дом с нови навици: повишаване на осведомеността на населението в селските райони в окръг Долж във връзка с възможностите и перспективите от интеграцията на Румъния в Европейския съюз.
Целите на проекта са: Повишаване степента на информираност на населението в селските райони в област Долж по отношение достъпа до европейските фондове;
Повишаване степента на разпространение и разбиране на ролята и значението на Европейския съюз в селските райони.

IX. Проект: Занаяти и селски туризъм - между традицията и бизнес сътрудничеството в румънско-българския трансграничен регион (Югозападна Олтения , Румъния / Северозападен район, България)
Програма: Фар CBC 2006 Румъния - България,
Бенефициент: Федерация на работодателите от регион Олтения
Партньор: Търговско-промишлена палата Враца
Цел на проекта:
Насърчаване на бизнес сътрудничеството между търговците в трансграничния регион и насърчаване на туристическия обмен между двете страни, чрез подпомагане и насърчаване на традиционните продукти, занаяти, народно творчество, както и агро-туристическия потенциал на двата региона.

Място на изпълнение: Югозападен регион Олтения, Румъния/Северозападен регион, България
Професионално обучение
Дейностите за професионално обучение, разработени от F-PRO, обхващат развитието на способностите и компетенциите на човешките ресурси в областта на туризма в съответствие с изискванията на румънската функционална пазарна икономика и на стандартите, заложени от Европейския съюз, чрез организиране на курсове за квалификация / преквалификация за: бармани / сервитьори, готвачи, администратори и специалисти в областта на туризма, хотелиерството и ресторантьорството.

Контакти
Craiova, Brazda lui Novac neighbourhood, block N11-12, ground floor, Dolj County
 
Телефон: 0040 351 416041; 0040 351 416042
Факс: 0040 351 416041
E-mail: office@fpro.ro


www.cbcromaniabulgaria.eu
Investing in your future
Romania- Bulgaria Cross Border Cooperation Programme 2007 - 2013
is co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
The Content of this material does not necessarily represent
the official position of the European Union
Created by: DREAMmedia Creative Studio